ūüĎ∑‚Äć Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet¬†verdwijnen.ūüĎč
Wel & Wee -  Verkeersperikelen -  Verkeerssituatie -  sanderkwartier

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Hoe verkeersveilig is je straat?


Ontdek het via de  de interactieve kaart, een soort "Google Maps" voor verkeersongevallen hoe het gesteld is met de verkeersveiligheid in jouw straat.

Volledig artikel op redactie.be

Bereikbaarheid


Van 1 maart tot 15 juli 2016 is in de Koning Albert I-laan tussen de Hendrik Consciencelaan en het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw  geen autoverkeer meer mogelijk. Alleen fietsers en voetgangers kunnen dan nog door onder de spoortunnel.

Zie ook rubriekWerken in de buurt

Voorrangsbord


Eindelijk is er een verkeersbord geplaatst dat aanduidt dat het verkeer komende van de Sanderlaan voorrang heeft op de Magdalenastraat.

Met dank aan Jennifer Plevin, een alerte en bezorgde bewoonster van één van de appartementen rechtover de Sanderlaan. Ze heeft meermaals aangedrongen om dit verkeersbord te plaatsen, gezien de gevaarlijke verkeerssituatie. Dit initiatief werd gesteund door het buurtcomité.

Febr. 2015

Fietstrommels

Op het Canadaplein staan recent 2 van de 52 fietstrommels die de Stad op het grondgebied van Brugge heeft laten plaatsen. Een fietstrommel kan gehuurd worden voor 4,84 euro per maand. Er kunnen meerdere fietsen in worden gestald. Meer informatie hierover kan je inwinnen bij de dienst mobiliteit van Stad Brugge.

Het Canadaplein wordt een mobiliteitspunt. Naast de fietstrommels vind je ook de autodeelstandplaats van Cambio.

Maart 2015

Bron: Brugge Inspraak maart 2015, p. 20.

Verkeersinformatie: omleiding 17/12

De Vlaamse overheid - Agentschap Wegen en Verkeer moet werkzaamheden uitvoeren in de Stationslaan, in het gedeelte tussen het Canadaplein en de Magdalenastraat. Het gaat om het oppersen van betonplaten.
 
Deze werkzaamheden zijn gepland op woensdag 17 december.  Ze duren maar een dag maar zijn temperatuurafhankelijk (minimum 5°C).
 
De Stationslaan wordt onderbroken voor alle verkeer zowel langs de kant van het Canadaplein als langs de kant van de Magdalenastraat.  Er wordt een wegomlegging voorzien via de Torhoutse Steenweg en de Magdalenastraat en dit in beide rijrichtingen. Ook de bussen van De Lijn volgen deze omleiding. Halte Phare wordt tijdelijk niet bediend. Voetgangers en fietsers behouden wel hen doorgang. Er wordt een parkeerverbod ingevoerd in de werfzone.

Verkeerssituatie

Uit eigen ervaring, reacties en klachten van buren blijkt dat er een grote bezorgdheid is over de verkeersveiligheid in onze buurt.

Op 6 januari 2008 heeft de buurtwerking de verkeersknelpunten gebundeld in een brief en gericht naar het College van Burgemeester en Schepen.

Op 1 april 2008 werd hierop geantwoord door het stadsbestuur.
Een kopie van deze brief kan u op aanvraag bekomen.

Hierna volgen de straten waar er hinder is of verbetering werd voorgesteld.

Heeft u nog op- of aanmerkingen
laat het ons weten.

Magdalenastraat - 18-Oktoberstraat

Kruispunt Sanderlaan/Magdalenastraat
fietssuggestiesstrook in Magdalenastraat
fietssuggestiestrook in Magdalenastraat

Naar aanleiding van het dodelijk ongeval op het kruispunt Sanderlaan/Magdalenastraat op
12 augustus 2007 heeft buurtwerking Sanderkwartier een brief  gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. 

Hierin werden een aantal verleersonveilige situaties in onze buurt aangekaart. Tijdens de schoolperiodes is het steeds drukker in en rond de Magdalenastraat. Vanuit die bezorgdheid willen we niet zomaar aan de kant staan toekijken. Er moet iets worden gedaan! 

In een brief van 6 januari 2008 aan het College van Burgemeester en Schepenen werd o.a. het volgende opgenomen: 

De Magdalenastraat
wordt vaak als sluipweg gebruikt om de verkeerslichten aan de Canadasquare te vermijden;
 - moeilijke doorgang als gevolg van de geparkeerde wagens langs de Magdalenazaal, nl. autobussen en vrachtwagens op zondag;
- geparkeerde wagens belemmeren het zicht bij het uitrijden van zowel de 18-Oktoberstraat als van de Frederick Sanderlaan en van de uitgangen aan de randparking Magdalena. Volgens ons is er toch ook voldoende parkeerruimte op de plaatselijke parkingen en zouden lijnbussen ook gemakkelijker en veiliger door de Magdalenastraat kunnen rijden als een vlotte doorgang is;
- de rode fietssuggestiestroken in de Magdalenastraat lopen niet door voor het deel tussen de 18-Oktoberstraat en de Stationslaan.
Gevolg:
- er wordt te dicht bij de hoek geparkeerd, waardoor de zichtbaarheid bij het uitrijden van de 18-Oktoberstraat belemmerd wordt;
- de fietsers weten niet wat ze moeten doen als ze aan de hoek van 18-Oktoberstraat komen (omdat het fietspad ophoudt) en gebruiken  dan het voetpad.  

Frederick SanderlaanIn een brief van 6 januari 2008 aan het College van Burgemeester en Schepenen werd o.a. het volgende opgenomen:

In de Frederick Sanderlaan wordt
- het éénrichtingsverkeer niet altijd gerespecteerd door vrachtwagens (leveringen) en plaatselijke parkeerders;
- in deze straat is er ook veel fietsverkeer. Vandaar dat het oversteken van het kruispunt Magdalenastraat-Frederick Sanderlaan tot gevaarlijke situaties kan leiden (cfr. dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf van Emma Decoene).
Voorstel: plaatsen van een verkeersdrempel

Antwoord van Stad Brugge, brief dd. 1/04/2008
"1. Eénrichtingsverkeer
De opmerking over de niet naleving van de verkeersregeling in de Frederick Sanderlaan wordt overgemaakt aan de plaatselijke politieafdeling.
2. Verkeersdrempel
De aanleg van een verhoogde inrichting op het kruispunt Frederick Sanderlaan-Magdalenastraat is technisch niet haalbaar. Ook de aanleg van rijbaankussens, als alternatief is evenmin technisch haalbaar".

We stellen vast dat na de aanleg van de fietssuggestiestroken er minder geparkeerd lwordt angs de Magdalenastraat.

Ontmijnerslaan

In een brief van 6 januari 2008 aan het College van Burgemeester en Schepenen werd o.a. het volgende opgenomen: 

- sinds de aanleg van de nieuwe verkaveling De Klokke is het verkeer aanzienlijk toegenomen. Het wordt als sluipweg gebruikt om de Torhoutse Steenweg te vermijden.

Torhoutse Steenweg

17 mei, protestactie Torhoutse Trilweg
17 mei, protestactie Torhoutse Trilweg
Organisatoren Torhoutse Trilweg
Stand van zaken - mail 4 oktober 2008 - actiecomité 'Torhoutse Trilweg'
 
 Beste bewoner, beste sympathisant,
 
Van in den beginne ijveren we voor 2 zaken:

- op korte termijn het inperken van de geluidsoverlast en de trillingen in onze straat

- op middellange termijn herstel/heraanleg, die broodnodig is en eigenlijk al lang gebeurd moest zijn. We voelden wel allemaal dat de provincie hier 'geen zin' in had. Onze blijvende klachten vonden uiteindelijk gehoor, en Député Van Gheluwe (provincie) laat alvast de streefbeeldstudie uitvoeren in plaats van alleen de overdracht van de weg af te wachten. De studie heeft betrekking op de Torhoutse Steenweg op het volledige Brugse grondgebied. Zo'n studie duurt normaal al snel een jaar, maar nu stelt men als doel het tegen april '09 af te ronden, waardoor de lange procedure voor heraanleg met een aantal maanden ingekort is. Het Vlaams gewest neemt de studie, samen met de weg, over op 1 januari '09. Het Vlaams gewest wil dan op basis van deze studie de weg heraanleggen.
Sinds 2 oktober worden tellingen uitgevoerd ter hoogte van D'hondt en Mr. Grill, de streefbeeldstudie van de Torhoutse Steenweg is dus wel degelijk gestart.
Op basis van de enquête die u in april invulde, bezorgden we aan de werkgroep onze aandachtspunten. We zijn ervan overtuigd dat de werkgroep en studiebureau Lobelle zich inzetten om een mooi straatbeeld, dat tegemoet komt aan de dagdagelijkse realiteit, te ontwerpen.
 
Het is ironisch dat ons 'middellange-termijn-doel' sneller lijkt gerealiseerd te worden dan het 'korte-termijn-doel'.
 
Alle ogen worden dan ook op de Stad Brugge gericht, waar we tot zolang hardnekkig blijven ijveren voor minder geluidsoverlast en trillingen.
 
Lees eerstdaags meer over dit alles op www.torhoutsesteenweg.be pagina 'Archief'.
 
vriendelijke groet,
de buren
 
PS Betekenis van het begrip 'streefbeeldstudie'.
In een streefbeeldstudie voor een weg of wegvak wordt een visie ontwikkeld waarbij uitspraken worden gedaan over de gewenste stedenbouwkundige en verkeersplanologische structuur van de om te vormen weg. De relatie met het onderliggende wegennet en de andere vervoersmodi (openbaar vervoer, fietsers, voetgangers) vormen belangrijke aandachtspunten en randvoorwaarden. Bedoeling is uiteindelijk om één geïntegreerd concept of streefbeeld van duurzame mobiliteit over het bedoelde traject van de weg te ontwikkelen, waarbij multimodaliteit en verkeersveiligheid centraal staan.

-------

Het buurtcomité krijgt regelmatig klachten van de buren uit de Torhoutse Steenweg over verkeerslawaaihinder.

Citaat, Buurtrkantje  Sanderkwartier, 2008, 1
"Uit goede bron hebben we vernomen dat de heraanleg van de Torhoutse Steenweg niet voor morgen zou zijn. Komt de straat in handen van het Vlaamse Gewest of blijft de straat onder de bevoegdheid van de provincie? De vernieuwing - lees ook 'vermindering verkeerslawaai' - hangt grotendeels af van deze beslissing."

Enkele bewoners uit de Torhoutse Steenweg nemen het niet langer en zijn tot concrete acties overgegaan. Wie meer wil weten, klik even door op hun website.

Op 17 mei 2008 tussen 9u30 en 10 u hebben de organisatoren samen met  buren en sympathisanten actie gevoerd onder het thema "Weg met de TORHOUTSE TRILWEG ". Dit onder ruime pers- en TV-belangstelling. Doel: de heraanleg van de Torhoutse Steenweg om een eind te maken aan geluidshinder en trillingen door het toenemend verkeer.

Magdalenaplein

In een brief van 6 januari 2008 aan het College van Burgemeester en Schepenen werd o.a. het volgende opgenomen:

- het pleintje is gevaarlijk om als voetganger over te steken. Bestuurders razen er voorbij. Sommige ouders durven hun kinderen niet alleen naar school laten gaan omwille van dit gevaarlijk oversteekpunt.
Voorstel: aanleggen van zebrapaden naar het pleintje.

Antwoord van het stadsbestuur, brief dd. 1/04/2008:
"De vraag om te voorzien in de oversteekplaatsen voor voetgangers op het Magdalenaplein zal, na onderzoek, worden voorgelegd aan het advies van de Stedelijke Werkgroep Verkeer. Van zodra het resultaat gekend is zal u hiervan op de hoogte worden gebracht.

Abdijbekestraat - Hoog-Brabantlaan - Azalealaan

In een brief van 6 januari 2008 aan het College van Burgemeester en Schepenen werd o.a. het volgende opgenomen:

- op het kruispunt Abdijbekestraat-Hoog-Brabantlaan rijden sommige bestuurders, komende van de Barrièrestraat, met hoge snelheid rechtdoor en moeten dan gevaarlijk abdrupt remmen als ze vaststellen dat het een doodlopende straat is voor auto's;
- zichtbaarheid kruispunt Abdijbekestraat -Azalealaan verbeteren door heraanleg.

Antwoord van het stadsbestuur, brief dd. 1/04/2008.
"Verkeerstechnisch is er geen bezwaar om op het kruispunt aangepaste signalisatie aan te brengen met het, voor auto's, doodlopend karakter."

"Heraanleg kruispunt Abdijbekestraat/Azalealaan en heraanleg Azalealaan. Er zijn hiervoor in de nabije toekomst geen budgetten weerhouden"

Stationslaan afgesloten

Stationslaan tussen Koning Albert I-laan en Magdalenastraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Vanaf maandag 23 november starten de werkzaamheden voor het aanleggen van een nieuwe riolering. Om dit te kunnen uitvoeren, en aansluitend de tunnel te kunnen bouwen wordt de Stationslaan afgesloten voor verkeer in beide rijrichtingen, behalve voor bromfietsen, fietsen en voetgangers. De Magdalenastraat blijft bereikbaar, komende van de Canadasquare (Torhoutse en Gistelse Steenweg). De werfzone in de Stationslaan situeert zich vanaf de Koning Albert I-laan tot halverwege het gedeelte naar de Magdalenastraat.

Meer info over het omleidingstraject voor de bussen.