ūüĎ∑‚Äć De ondersteuning voor deze website is gestopt op 1/1/2020. Op termijn zal de site verdwijnen. Dank voor de mooie jaren ūüĎč
Wel & Wee -  Uitbouw MaZ -  Vraag gemeenteraadslid Jos Demarest -  sanderkwartier

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Vraag gemeenteraadslid Jos Demarest en antwoord College van Burgemeester en Schepenen

Vraag 120: Raadslid Jos Demarest (16 april 2008)

Betreft: Uitbreiding Magdalenazaal

In het college van 25 april 08 werd goedkeuring verleend aan de princiepsnota ivm de uitbouw van de Magdalenazaal.

Het college is bereid maximaal 400.000 euro te subsidiëren op voorwaarde van subsidie door FOCI. Hierbij wil ik een aantal vragen formuleren:

1) Is er op vandaag reeds duidelijkheid of het Fonds Culturele infrastructuur, goedkeuring verleend aan dit dossier? Zo ja, over welk bedrag spreken we?

2) Indien het vooropgestelde bedrag van 800.000 euro niet wordt gehaald, waar zal de financiering dan vandaan komen?

3) De stad garandeert een beschikkingsrecht van 20 jaar. Wat zijn de consequenties voor de stad bij deze garantie?

4) Wanneer wordt de buurt betrokken bij het concept?

Antwoord 120:

Aansluitend op uw vraag in verband met de uitbouw van de Magdalenazaal, kunnen wij u het volgende meedelen.

De procedure van het FOCI is als volgt: er moet een eerste beperkt conceptdossier worden ingediend. Dat wordt dan beoordeeld. Indien men akkoord is bij het FOCI, krijgt de aanvrager de instructie om een uitgebreid projectdossier op te maken.
Cactus diende het eerste dossier in voor de zomer, kreeg groen licht en moet nu voor 31 oktober het tweede dossier indienen. Op basis daarvan zal het FOCI een beslissing nemen. Er zijn meerdere informele signalen dat het dossier positief zou ingeschat worden. Het is goed om weten dat het FOCI zijn inspanningen steeds spreidt over meerdere jaren. De gevraagde
800.000 komt dus zeker niet in één keer. Ook de provincie zou al toegezegd hebben mee te willen investeren in een extra zaal in Brugge.

Het bedrag van de stad is gelimiteerd op maximum 400.000. Dit naar analogie van stedelijke tussenkomsten in het mogelijk maken van infrastructuurwerken van bijvoorbeeld jeugdhuizen en sportverenigingen. Het is aan Cactus zelf om oplossingen te zoeken voor de verdere financiering en finalisering van het project. 

Eenmaal het dossier definitief goedgekeurd is, alle procedures doorlopen zijn en de architecten een eerste ontwerp hebben dat gepresenteerd kan worden, als basis voor het gesprek zullen alle belanghebbenden gecontacteerd worden. Uiteraard zal ook de wijk betrokken worden zodra de plannen concreet vorm krijgen. Cactus en ook het cultuurcentrum  hebben  er immers alle belang bij de goede verstandhouding met de buurt te vrijwaren en te optimaliseren.

 

 

 

 

Eenmaal het dossier goedgekeurd door de Vlaamse  Gemeenschap zullen er concrete afspraken gemaakt worden tussen de verschillende instanties over het juridische statuut van de nieuwe zaal.